Kázání

Starý Zákon

Kniha Genesis
Gn 3,1-7; Gn 3,8-24; Gn 4.1-17

Kniha Exodus
Ex 20,1-17;

1. kniha Samuelova
1 S 17,32-50

Kniha Jób
Job 1,1-2,10

Kniha žalmů
Ž 15Ž 100; Ž 119,33-59; Ž 126; Ž 130

Kniha přísloví
Př 3,5-8Př 17,17

Kniha Kazatel
Kaz 3,1-8

Píseň písní
Pís 2,8-13

Kniha Izajáš
Iz 11,1-9; Iz 40,8; Iz 58,1-12

Kniha Jeremjáš
Jr 20,7-11

Kniha Jóel
Jl 2,12-17

Kniha Jonáš
Jon 1; Jon 2,1-10; Jon 2,11-3,10; Jon 4

Kniha Daniel
Dn 2,25-45;

Kniha Abakuk
Ab 3,17-18

Nový Zákon

Evangelium podle Matouše
 Mt 6,9a; Mt 6,9b; Mt 6,10aMt 6,10bMt 6,11; Mt 6,12; Mt 6,13Mt 6,13b; Mt 7,1-5Mt 8,18-23;  Mt 11,7-15; Mt 11,25-30; Mt 16,13-19Mt 16,13-23; Mt 19,23-27; Mt 21,17-22Mt 27,39-46; Mt 29,1-15

Evangelium podle Marka
Mk 1,1-11Mk 3,22-30Mk 4,1-9.14-20; Mk 4,26-29; Mk 5,21-43; Mk 10,17-27; Mk 13,1-2; Mk 13,1-2 (2017); Mk 16,15-20

Evangelium podle Lukáše
L 1,26-38; L 1,26-56; L 2,1-20; L 2,40-52; L 3,1-22; L 4,14-21; L 4,1-13; L 5,1-11; L 9,28-43a; L 11,9-13; L 14,12-15; L 14,28-32, L 17,20-21L 19,1-10; L 19,28-42; L 21,10-15L 24,13-35;

Evangelium podle Jana
J 1,35-39; J 1,43-51; J 8,1-11; J 17,20-23; J 18,36-38J 19,23-27; J 20,11-18

Skutky apoštolů
Sk 2,1-13, Sk 7,51-60

Římanům
Ř 6,20-23 ;Ř 8,5-6Ř 11,1-36

1. Korintským
1 K 2,1n; 1 K 12,4-11; 1 K 15,12-191 K 15,41-44; 1 K 15,58

2. Korintským
2K 13,13

Galatským
Ga 3,26-29Ga 5,6

Efezským
Ef 2,14-16, Ef 5,16

Filipským
Fp 1,1-2; Fp 2,1-11

Koloským
Kol 1,9-14

1. Tesalonickým
1Te 4,13-18

2. Tesalonickým
2Te 2,1-12

1. Timoteovi
1 Tim 3,16

Židům
Žd 12,14

Jakubův
Jk 2,13

1. Petrův
1P 4,6

2. Petrův
2P 3,3-10,

1. Janův
1J 4,7-8, 1J 4,7-17

Zjevení Janovo
Zj 12,10-12; Zj 21,1-4